CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
53/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/01/2018 Công bố danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
797/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 31 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
656/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/7/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 5/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
202/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1372/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012   Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
505/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 4/5/2018 Công bố 8 TTHC mới trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2018
Công bố danh mục 11 TTHC mới và 12 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, tp
TẢI TẠI ĐÂY
586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 25/5/2018 Công bố danh mục gồm 12 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
709/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 20/7/2018 Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
703/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 16/7/2018 Công bố danh mục gồm 09 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
451/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 4 TTHC mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
735/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 26/7/2018 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai  TẢI TẠI ĐÂY
756/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 31/7/2018 Công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh của VP đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai  TẢI TẠI ĐÂY
721/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 24/7/2018  Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính ban hành mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai  TẢI TẠI ĐÂY
775/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 01/8/2018 Công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
807/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 07/8/2018 Công bố danh mục gồm 35 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết vủa UBND các huyện , thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
804/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 07/8/2018  Công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
876/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 20/8/2018 Công bố danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 10 thủ tục hành chính bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
836/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 13/8/2018  Công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
891/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 24/8/2018 Công bố Danh mục gồm 36 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
897/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 27/8/2018 Công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện , thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
965/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 20/9/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
968/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 21/9/2018 Công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
887/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 21/8/2018 Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1100/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1118/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1120/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1192/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 29/11/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1137/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 13/11/2018 Công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bãi bỏ đầu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1268/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 26/12/2018 Công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
312/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2019 Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
395/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 08/3/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
414/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh Gia Lai 20/3/2019 Công bố danh mục gồm 5 TTHCmới và 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
475/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 16/4/2019 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quy định xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
479/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 17/4/2019  công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
437/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 27/3/2019 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
487/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 19/4/2019 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
417/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 20/3/2019 công bố Danh mục gồm 19 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
395/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 08/3/2019 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
573/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 22/5/2019 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
615/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 05/6/2019 Công bố danh mục gồm 03 TTHC mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện thị xã thành phố. TẢI TẠI ĐÂY
603/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 03/6/2019 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 09thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
625/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 06/6/2019 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
629/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 06/6/2019 Công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
636/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 13/6/2019 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
803/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 09/8/2019 Công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
920/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 19/9/2019 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
932/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 24/9/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku TẢI TẠI ĐÂY
952/QĐ-UBND của CT UBND tỉnh 02/10/2019 Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png