pt.png


* Định hướng phát triển của giai đoạn 2015-2020.
 a) Phương hướng
Bám sát các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
b) Mục tiêu
Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế tại địa phương triển khai thực hiện tốt công tác giaoa dục lý luận chính trị hàng năm.
Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2025; trong đó, phấn đấu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.
c) Nhiệm vụ, giải pháp
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần giữ gìn bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.
- Tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp giảng dạy, khuyến khích sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp dạy học hiện đại, làm cho người học dễ tiếp thu, dễ hiểu, nhằm nâng cao lượng đào tạo, bồi dưỡng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương.
- Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Chủ động phối hợp với các Tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc giảng dạy, sinh hoạt của giảng viên và học viên.
* Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018.
a) Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa sẽ chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện để chọn cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh theo đúng Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW, ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 03 năm 2018).
b) Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2018 - 2025); công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên,… nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của cấp trên. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 01 năm có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Thường trực Huyện ủy Ia Pa, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
c) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lý luận chính trị tại đơn vị
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lý luận chính trị theo Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 1153-QĐ/TU, ngày 04/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các văn bản có liên quan...
d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị
Hàng tháng, quý, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, tham gia Hội nghị tổng kết 01 năm công tác giáo dục lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đảm báo đúng thời gian và kế hoạch.
e) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018
Căn cứ Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 và tình hình thực tế tại địa phương, trong năm 2018, đơn vị dự kiến mở 43 lớp với 3.055 học viên.
- Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khoá XII), thông tin những vấn đề thực tiến và những vấn đề mới về lý luận chính trị: 10 lớp với 1.060 học viên.
- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp: 05 lớp với 240 học viên.
- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề: 14 lớp với 720 học viên.
- Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ: 03 lớp với 280 học viên.
- Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận và các đoàn thể: 06 lớp với 475 học viên.
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên: 01 lớp với 70 học viên.
- Thực hiện Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 và già làng, trưởng thôn, người có uy tín và cốt cán trong các tôn giáo: 04 lớp với 200 học viên. 


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png