Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/01/2022

01/11/2022

11/01/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

29/01/2022

01/29/2022

Thông báo 03/TB-HĐND

thông báo tiếp công dân

13/07/2021

13/7/2021

Nghị quyết Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019 HĐND xã

16/07/2019

16/7/2019

Nghị quyết Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Nghị quyết giám sát năm 2020

16/07/2019

16/7/2019