htpt-(1).jpg


THÀNH TỰU CỦA XÃ GIAI ĐOẠN 2010-2015:
1. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống của nhân nhân không ngừng được nâng lên.
- Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp chiếm 97,6%; CN, tiểu thủ CN- xây dựng chiếm 0,8%; thương mại – dịch vụ chiếm 1,58%. Cơ cấu đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất.
- Kinh tế theo ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng
+ Sản xuất nông nghiệp ổn định, kinh tế nông thôn không ngừng phát triển. Tổng diện tích gieo trồng năm 2014 đạt 3.566 ha/3.300 ha đạt 110,06% so với Nghị quyết, tăng bình quân mỗi năm 4,4%. Trong đó lúa 2 vụ 1.705 ha/1.595 ha đạt 106,89 %, tăng bình quân mỗi năm 4,27%;tổng sản lượng lương thực: thóc 10.230 tấn/10.208 tấn, đạt 100,21%. Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nhằm ổn định diện tích trồng cây lương thực, chú trọng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, sử dụng giống mới để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.
Trong công tác chăn nuôi chú trọng đầu tư tăng đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung, cải tạo đàn bò. Tổng đàn gia súc 36.900/44.770 con, chiếm 82,42% so với nghị quyết, trong đó đàn bò 2.254/2.482 con, chiếm 90,81%; đàn heo 2.241/1.255 con, chiếm 178,56%. tổng số đàn gia cầm 32.237/ 40.600 con, chiếm 79,40 %. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y và phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai quyết liệt trong năm, không xảy ra dịch hại lớn như LMLM bò, heo tai xanh hay cúm gia cầm.
+ Ngành công nghiệp, tiểu thủ CN, thương mại, dịch vu. Công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, dịch vụ  tiếp tục tăng trưởng khá,  trên địa bàn xã có 46 hộ kinh doanh, trong đó có 16 hộ lò gạch ngói, dịch vụ thương mại 30 hộ. Tổng số tiền đã thu 379.784.058 đồng đạt 243,89 % tăng bình quân mỗi năm 28,77%.
+ Tiếp tục đổi mới và phát triển các Tổ dịch vụ thủy nông được kiện toàn đi vào hoạt động có hiệu quả. Các tổ dịch vụ tổ chức nạo vét kênh mương, sử dụng và điều tiết nước hợp lý để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của nhân dân, chủ động phòng chống các biện pháp sạt lở kênh mương, tổ chức nạo vét kênh mương 53.627m, chi với tổng số 334.600.000 đồng.
- Tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế của xã, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế
Hoạt động tín dụng trong những năm qua đạt kết quả đáng kể. Bằng nhiều nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện cùng với các chương trình lồng ghép công tác tín dụng từ các tổ chức đoàn - hội đã quan tâm đầu tư cho vay, đáp ứng một phần nhu cầu vốn của nhân dân phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư khai thác tiềm năng đất đai và lao động tại địa phương để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã và giải quyết việc làm cho nhân dân. Tổng số vốn dư nợ là 51, 856 triệu  đồng.
- Cơ sở tầng kinh tế- xã hội được chú trọng đầu tư và khai thác có hiệu quả
Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội không ngừng được quan tâm đầu tư và nâng cấp. Triển khai, bàn giao đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông hóa nội thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (CT 135; CT giảm nghèo; CT nông thôn mới; CT dự án cạnh tranh nông nghiệp và chương trình 167) với tổng chiều dài: 12.297m, tương ứng với số tiền 12.975.000.000 đồng, trong đó vốn của Nhà nước 12.402.000.000 đồng và vốn của nhân dân đóng góp 573.000.000 đồng, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 51 căn nhà thuộc chương trình 167/CP ứng với số tiền 226.800.000đ, mỗi căn nhà 7.200.000đ.
          Cấp xong GCNQSĐ đất, đất ở, đất nông nghiệp cho các hộ gia đình gồm: 71 trường hợp với tổng diện tích: 149.373m2. Hợp đồng chuyển nhượng 44 trường hợp với tổng diện tích 42.894,4 m2. Hợp đồng cho tặng 32 trường hợp với tổng diện tích 28.648,4m2.
          - Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm, hàng năm thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tổng thu ngân sách tại địa phương giai đoạn 2010-2015 đạt 1,5 tỷ  tăng 319 triệu đồng so với giai đoạn 2005-2010, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước được quản lý chặt chẽ, cơ bản đáp ứng các nhu cầu thiết thực của xã hội, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cân đối được ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người 13,3 triệu đồng, tăng 5,9 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết.
- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã. Bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành, kinh tế đã có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, nhận thức tập quán của nhân dân từng bước thay đổi. Nông dân đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt đến nay xã đã đạt được 8/19 tiêu chí.
2. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân
          - Hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được coi trọng; phong trào thể dục thể thao được phát động sôi nổi từ xã đến thôn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các hoạt động thông tin được đẩy mạnh kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cán bộ, nhân dân tích cực hướng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xác định được văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại 09 thôn, đến nay đã công nhận 6.228 hộ gia đình văn hóa, bình quân tăng mỗi năm 155 hộ đạt gia đình văn hóa, công nhận 04 thôn, làng văn hóa. Cụm loa phát thanh của xã, thôn vẫn duy trì phát sóng hàng tuần và thời lượng phát thanh hàng ngày bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức tuyên truyền kịp thời các sự kiện, các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hoá xã hội, tuyên truyền phản ánh các hoạt động về sản xuất, nông nghiệp... trên địa bàn xã để góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho nhân dân.
          - Sự nghiệp y tế đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đến nay Trạm y tế xã có 09 nhân lực trong đó: 01 bác sĩ, 03 y sĩ, 01 điều dưỡng, 02 nữ hộ sinh, 02 dược tá trung cấp; tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 19.076 lượt người. Cơ sở vất chất, trang thiết bị của mạng lưới y tế xã được đầu tư nâng cấp, bảo đảm cho việc điều trị đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thực hiện tốt các chế độ trực cấp cứu, đảm bảo an toàn cả về người, cơ sở vật chất và chuyên môn. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Dân số, các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, tỉnh, huyện về công tác dân số. Hàng năm phối hớp với các ngành, đoàn thể xã xuống thôn tuyên truyền về Dân số-KHHGĐ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,09 %; tăng dân số cơ học 0,28 %. Phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi  cấp đủ đúng đối tượng.
- Giáo dục được quan tâm. Quy mô giáo dục được phát triển, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp bố trí theo phân bố dân cư và từng bước được hoàn thành theo quy hoạch, kế hoạch. Toàn xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, có 01 trường đạt chuẩn Trường Quốc gia cấp độ 1 (Mẫu giáo Tuổi Thơ); cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường; chất lượng giáo dục được nâng lên; quy mô trường, lớp được duy trì, tương đối ổn định, chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học ổn định; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung về số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo môn, tỷ lệ trên chuẩn ngày càng cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng; duy trì sỉ số hàng năm đạt 98%.
Hội khuyến học hoạt động tích cực và có ý nghĩa thiết thực, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và trung tâm học tập cộng đồng, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào gia đình hiếu học ngày một đạt hiệu quả cao hơn, đến nay xã có 1.035 Hội viên; tổng số gia đình hiếu học 352 hộ; gia đình hiếu học tiêu biểu 6 hộ, tổng số tiền đóng góp xây dựng hội là: 935.000đ.
- Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ và thu được nhiều kết quả.  Đến nay tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 488 hộ chiếm tỷ lệ 25,75 % so với tổng số hộ năm 2010 là 713 hộ, bình quân giảm mỗi năm 2,65 % so với hộ nghèo cùng kỳ 5 năm giảm 225 hộ; tổng số hộ cận nghèo đầu năm 2015 là 414 hộ chiếm 21,85 % so với tổng số hộ năm 2010 là 387 hộ, bình quân tăng mỗi năm 0,13 % so với hộ nghèo cùng kỳ 5 năm tăng 27 hộ. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và quan tâm chăm lo thường xuyên cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện bảo đảm các chế độ cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Các chính sách đối với đồng dân tộc thiểu số thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng.  Trên địa bàn xã có 04 thành phần dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Jrai, Tày, Nùng; tổng số hộ 1.895 hộ và 9.534 nhân khẩu, trong đó có 1.363 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 71,92 %, còn lại 532 hộ người kinh chiếm 28,08 % so với tổng số hộ toàn xã; công tác dân tộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc được giữ vững; tổ chức tốt việc thăm hỏi các già làng, người có uy tín trong đồng bào, hộ đồng bào nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm.
- Triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Trên địa bàn xã có 4 tôn giáo (Tin lành Miền Nam VN và Truyền giáo cơ đốc, Thiên chúa giáo, Phật giáo, Cao đài) có 515 hộ tăng so với cùng kỳ 5 năm 97 hộ, mỗi năm tăng 19, 4 hộ. Tổng số 1.788 khẩu tăng so với cùng kỳ 352 nhân khẩu, mỗi năm tăng 70,4 nhân khẩu ; trong đó Tin lành MNVN 155 hộ (536  khẩu) và  Truyền giáo cơ đốc 47 hộ(180 khẩu), Thiên chúa giáo 212 hộ(857 khẩu), Phật giáo 100 hộ (207 khẩu), Cao đài 1 hộ (1 khẩu ). Đảng bộ luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua chính sách về tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc của Đảng, nhà nước; tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo, dân tộc có khả năng kinh nghiệm trong đầu tư sản xuất phát huy sở trường kinh doanh và tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.
3. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự xã hội được giữ vững
Thực hiện tốt công tác quốc phòng- quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ với các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn cao điểm những ngày lễ, tết. Triển khai kế hoạch quân sự, quốc phòng hàng năm; tăng cường tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV và pháp Lệnh DBĐV cho thanh niên, lực lượng DQTV-DBĐV; giao quân hàng năm đạt 100% kế hoạch huyện giao. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị xã đạt loại khá. Tổ chức  công tác huấn luyện cho LLDQ hàng năm đạt loại khá. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 5; đối tương 4 thanh niên nông thôn đúng theo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Đến nay xây dựng LLDQ đạt 0,8% so với dân số; hàng năm thường xuyên tham mưu làm tốt công tác đăng ký độ tuổi 17 và  khám NVQS  độ tuổi  nam từ 18-25 tuổi và tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.
Những năm qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã tuy có nơi có lúc phức tạp nhưng vẫn được giữ vững ổn định. Cấp uỷ đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, về diễn biến hoà bình; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn trọng điểm, đối tượng tin lành Đêga tại 03 thôn trọng điểm (Bôn chơ ma, Bôn Tham và Bôn Tong se); đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện NQ 08/BCT của Bộ chính trị (khóa VIII), NQTW 8 (khóa IX) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
 Trật tự an toàn xã hội tuy còn phức tạp, vụ việc xảy ra tăng nhưng đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm không để kéo dài nảy sinh phức tạp; công tác quản lý các đối tượng tiền án, tiền sự, hưởng án treo và tù tha về trên địa bàn xã; Ban công an xã hàng năm chỉ đạo thường xuyên cán bộ công an viên nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, thường xuyên tiếp cận, thăm hỏi các đối tượng, viết bản kiểm điểm, nhìn chung các đối tượng chấp hành tốt các quy định của địa phương và nơi cư trú.
 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật; đồng thời phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và các ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú để đưa pháp luật đến với người dân; xây dựng hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện cho 9/9 thôn; tổ chức tốt công tác chứng thực sao y bản chính, công tác khai sinh, khai tử.
           Công tác tiếp dân, hòa giải đơn thư kiến nghị của công dân được quan tâm: Trong nhiệm kỳ qua số lượt người được tiếp là 16 trường hợp vào thứ 7 hàng tuần tại phòng "Một cửa", nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự và quan hệ bất chính, trong đó đã hòa giải thành 10 đơn, còn 06 đơn đã hòa giải nhưng không thành và đã hướng dẫn các bên gửi đơn lên cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 
4. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã coi trọng việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đợt học tập có trên 90 - 95 % cán bộ, đảng viên tham gia. Tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ đảng viên, tham gia viết bài thu hoạch sau các đợt học tập. Thông qua, các đợt triển khai học tập Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tình hình tư tưởng của Đảng viên có những chuyển biến tích cực, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong công việc phục vụ nhân dân.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm và chỉ đạo, hàng năm kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ trẻ qua đào tạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã. Đảng ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự nhằm lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có năng lực để tổ chức triển khai thực hiện các  nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn thôn và dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc nhằm chỉ đạo trực tiếp, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có hướng chỉ đạo kịp thời, sâu sát với tình hình thực tế.
Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo về số lượng và chất lượng, đã kết nạp được 38 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 111 đồng chí, tăng 35 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đạt khá, cụ thể: ở các chi bộ có hơn 80% đảng viên trở lên Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, 4 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
 Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn đảng bộ để thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng góp phần ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên theo điều 30 điều lệ đảng đạt 80% trở lên. Không có chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt quy định 47-QĐ/TW của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Công tác dân vận của Đảng được triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng triển khai có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết 25 (Khóa XI) của Đảng về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;  Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218 quy định về việc Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.
Việc kiểm điểm tự phê và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Đảng ủy và các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, cơ bản đạt yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên. Kết quả kiểm điểm đã bước đầu chuyển biến tích cực, khắc phục và chấn chỉnh ngay một số hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát huy nhân tố tích cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe và góp phần ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tiêu cực. Qua đó các đồng chí cấp ủy và đảng viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để tập trung khắc phục, sửa chữa. Đội ngũ cán bộ, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức chính trị, tinh thần, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành quy định của đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
5. Công tác xây dựng chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành
Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã đã vận dụng sát với các quy định của Luật, qua đó có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động như việc ra Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về thu chi ngân sách, giám sát, quản ký đất 5% của xã. Công tác hoạt động giám sát đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, duy trì kỳ họp theo quy định, nội dung kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị kỹ nên chất lượng các kỳ họp được nâng lên, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa được các quan điểm chủ trương của cấp trên, Nghị quyết của cấp ủy sát thực tế và có khả thi cao.
Ủy ban nhân dân xã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công chức xã phân công, bố trí sắp xếp phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát dân với nhân dân hơn, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải đã được chú ý, đồng thời thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vì vậy trong nhiệm kỳ qua trên địa bàn xã đã hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp và khiếu nại tập thể. Thực hiện tốt chế độ cải cách hành chính “một cửa”  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chấp hành nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc theo văn bản chỉ đạo của cấp trên; phân loại chính quyền hàng năm đạt loại A.
6. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân
Mặt trận và các đoàn thể luôn phát huy vai trò, chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, vừa tập trung củng cố kiện toàn các tổ chức đoàn-hội, vừa đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định ở địa phương. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang ý nghĩa thiết thực  như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, “ Vì người nghèo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Mặt trận. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội nông dân, phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tổ quốc” của đoàn xã, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ; phong trào “xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, giữ vững ANCT-TTATXH”, “Chăm lo đời sống hội viên, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo” của Hội cựu chiến binh. Triển khai thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 bước đầu có kết quả, tạo sự đồng thuận xã hội, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Hàng năm phân loại, xếp loại Mặt trận-Hội nông dân-Hội Phụ nữ đạt loại A, Đoàn xã-Hội cựu chiến Binh đạt loại B.


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >>
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png