htpt-(1).jpg
 
 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020:
I. Phương hướng chung
Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn, khơi dậy mọi nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ mọi nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và vốn vay từ các ngân hàng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội.
 Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, quản lý điều hành của UBND; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tạo được sự thống nhất cao trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; triển khai, thực hiện tốt pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở để quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng vững mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Lấy thôn, làng làm cơ sở để xây dựng phong trào; những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, phải tập trung giải quyết dứt điểm thấu tình đạt lý, đúng pháp luật.
Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cuộc vận động xoá đói giảm nghèo bằng các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
II. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
1/ Tổng thu nhập tính theo giá trị sản xuất: 107 tỷ đồng/năm.
Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 89,62 %; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm  4,8 %; Thương mại dịch vụ chiếm 5,58%.
2/ Tổng diện tích gieo trồng: 3.510 ha
Trong đó Mì 212 ha; Thuốc lá 394 ha; Mía 249 ha; Lúa 2 vụ 1.705 ha; Mè 15 ha; Bắp lai 311 ha; Đậu đỗ các loại 329 ha; Rau củ 215 ha; cây điều 5 ha; cây ăn quả 75 ha.
3/ Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 10.230 tấn/năm.
4/ Bình quân thu nhập đầu người: 19.000.000 đ/người/năm.
5/ Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 1.443.000.000 đồng.
6/ Tổng đàn gia súc, gia cầm: 27.266 con, trong đó: đàn bò 2.586 con; đàn heo 2.650 con; dê 180 con. Gia cầm 21.850 con.
7/ Xây dựng Nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí.
8/ Tỷ lệ tăng dân số 1,5%, hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3 dưới 15%.
9/ Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4% trở lên so với tiêu chí nghèo hiện nay.
10/ Trẻ em 5 tuổi đến trường mẫu giáo 99%.
11/ Đăng ký và công nhận 06 thôn, làng v¨n hãa. Tû lÖ gia ®×nh đạt gia đình v¨n hãa 75 % trở lên.
12/ Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
13/ Phát triển Đảng viên mới 6%/năm trở lên. Hàng năm phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xất sắc nhiệm vụ; 80% chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; không có chi bộ yếu kém; hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; Phấn đấu thành lập cấp ủy ở các chi bộ có đủ điều kiện (3 chi bộ trở lên).
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >>
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png