Ia Pa: Bế mạc huấn luyện khối Tự vệ cơ quan năm 2022

16/09/2022
    Ngày 15-9, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia Pa, Gia Lai tổ chức bế mạc huấn luyện khối Tự vệ cơ quan năm 2022.
   Đợt huấn luyện khối Tự vệ cơ quan huyện Ia Pa năm nay có 89 đồng chí tham gia. Trong thời gian 07 ngày lực lượng Tự vệ cơ quan huyện đã được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Huấn luyện Quân sự; Kỹ thuật chiến đấu (Súng bộ binh, lựu đạn, thuốc nổ, công sự, trận địa, ngụy trang, vũ khí tự tạo); Huấn luyện đội ngũ chiến thuật (Tiểu đội Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn); Kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AR15.
   Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức lớp học duy trì thực hiện nghiêm túc mục đích yêu cầu, nội dung, thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đảm bảo an toàn tuyết đối trong huấn luyện, quân số tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện. 
   Kết quả, có 100% cán bộ, chiến sĩ đã viết bài thu hoạch ở nội dung huấn luyện chính trị, trong đó có 8,5% chiến sĩ xếp loại giỏi, khá 91,5%. Ở nội dung huấn luyện quân sự, sau khi kiểm tra bắn đạn thật, có 44% loại giỏi, 24% loại khá, 32% đạt yêu cầu.
   Đợt huấn luyện khối Tự vệ cơ quan huyện năm 2022 đã thành công, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, sức chiến đấu của lực lượng khối Tự vệ cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                                                                                                 Như Loan