CHUYÊN MỤC

Khai báo thay đổi hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân thị xã
Lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, Cơ sở dịch vụ photocopy nộp hồ sơ thay đổi  khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thị xã.
Bước 2: Công chức xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ của người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã để có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
Trường hợp từ chối, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cơ sở dịch vụ photocopy biết.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng từ 07h00' đến 11h00';
- Buổi chiều từ 13h00' đến 17h00' .
Thành phần hồ sơ *Thành phần hồ sơ:
Tờ khai thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu);
*Số lượng hồ sơ:   02 bản tờ khai.
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiện Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan.
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không.
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-đon.doc