CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 16 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng kinh tế Lâm Nghiệp
Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác Thẩm quyền giải quyết Phòng kinh tế thị xã Phòng kinh tế thị xã Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Thủ tục Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp
Thủ tục Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ trong rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp
Thủ tục Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Hạt Kiểm lâm cấp huyện  Lâm nghiệp
Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với dự án do UBND cấp huyện, UBND cấp xã) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp