CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Dân tộc huyện Lĩnh vực dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Dân tộc huyện
Lĩnh vực dân tộc
Thủ tục Xác định đối tượng thủ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiếu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK Ủy ban nhân dân huyện Phòng Dân tộc Dân tộc
Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Ủy ban nhân dân huyện Phòng Dân tộc huyện Dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012-2015 Ủy ban nhân dân huyện Phòng Dân tộc huyện Dân tộc