CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 14 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Công thương
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Công thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương